اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=&text=%20%20%3E%3E%20%20%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C%20%DA%A9%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%AA%20%D8%A2%D8%B4%D9%BE%D8%B2%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%A2%DA%A9%D8%A7%DA%98%D9%88http://ghaemshahri.ir/?p=253

اشتراک گذاری