اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://eheyat.com/%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C/&text=%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C%20%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%20%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%20%D9%86%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF

اشتراک گذاری