اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://eheyat.com/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%87%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%87-%DA%AF/&text=%D8%A2%DB%8C%D8%A7%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD%20%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%20%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D8%A8%D8%B1%D9%87%D9%87%20%DA%AF%D8%B1%D9%87%20%DA%AF%D8%B4%D8%A7%D8%B3%D8%AA

اشتراک گذاری