اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://eheyat.com/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%A8%D9%84%D8%BA%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3/&text=%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%20%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%20%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D9%88%20%D9%85%D8%A8%D9%84%D8%BA%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA

اشتراک گذاری