اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://eheyat.com/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%8E%DB%8C%D9%92%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%8E-%D9%85%D9%90%D9%86%D9%91%D9%8E%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%91%D9%90%D9%84%D9%91%D9%8E%D8%A9/&text=%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1%20%D9%87%D9%8E%DB%8C%D9%92%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%8E%20%D9%85%D9%90%D9%86%D9%91%D9%8E%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%91%D9%90%D9%84%D9%91%D9%8E%D8%A9%D9%8F%7C%D8%A8%D8%AE%D8%B4%20%D8%AF%D9%88%D9%85

اشتراک گذاری