اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://eheyat.com/%D8%AE%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86%E2%80%8C%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%8C-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%A7/&text=%D8%AE%D8%AF%D8%A7%DB%8C%20%D8%A2%D9%86%E2%80%8C%D8%B3%D9%88%DB%8C%20%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%8C%20%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%AE%D8%AF%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D8%B3%D9%88%DB%8C%20%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA

اشتراک گذاری