اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://eheyat.com/%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D8%AF/&text=%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%20%D9%85%D8%A7%D9%87%20%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D9%87%20%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87%20%D8%B4%D8%B1%D8%AD%20%D8%AF%D8%B9%D8%A7%20%D8%A2%DB%8C%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%20%D9%88%20%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AB%DB%8C

اشتراک گذاری