اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://eheyat.com/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D9%85%DB%8C%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3/&text=%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%88%20%D9%85%DB%8C%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%20%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA%20%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87%20%D8%A7%DB%8C

اشتراک گذاری