اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://eheyat.com/%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B3/&text=%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%AA%20%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D8%A8%DB%8C%D8%AA%20%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C%20%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86

اشتراک گذاری