اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://eheyat.com/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D8%AC%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AB%D9%85%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A8%D9%87-28-%D8%A2%D8%B0/&text=%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%AD%D8%AC%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%AB%D9%85%D8%B1%DB%8C%20%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D8%AF%D8%A8%D9%87%2028%20%D8%A2%D8%B0%D8%B1%2099

اشتراک گذاری