اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://eheyat.com/%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7-%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DA%86%D9%87-%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7/&text=%C2%A0%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%20%D8%B1%D9%88%20%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A8%DA%86%D9%87%20%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%20%D8%A8%D8%AF%D9%85%20%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%AF!%20%7C%20%D8%AD%D8%A7%D8%AC%20%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%20%DB%8C%DA%A9%D8%AA%D8%A7

اشتراک گذاری