اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://eheyat.com/%D8%B5%D9%88%D8%AA-%D8%AD%D8%A7%D8%AC-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%B7%D8%A7-5/&text=%D8%B5%D9%88%D8%AA%20%7C%20%D8%AD%D8%A7%D8%AC%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C%20%D9%88%20%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%20%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C%20%D8%B4%D8%A8%20%D8%AF%D9%87%D9%85%20%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85%20%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B9

اشتراک گذاری