اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://eheyat.com/%D8%B5%D9%88%D8%AA-%D8%AD%D8%A7%D8%AC-%D9%85%DB%8C%D8%AB%D9%85-%D9%85%D8%B7%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-1398/&text=%D8%B5%D9%88%D8%AA%20%7C%D8%AD%D8%A7%D8%AC%20%D9%85%DB%8C%D8%AB%D9%85%20%D9%85%D8%B7%DB%8C%D8%B9%DB%8C%20%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C%D9%87%20%D8%AF%D9%88%D9%85%201398

اشتراک گذاری