اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://eheyat.com/%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88/&text=%D8%B9%D9%84%D8%AA%20%D8%B5%D9%84%D8%AD%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%AD%D8%B3%D9%86%20%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86%20%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D9%88%D8%AF%20%7C%20%D8%A2%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%B3%DB%8C%D8%AF%20%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C

اشتراک گذاری