اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://eheyat.com/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86/&text=%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87%20%D8%A8%D9%86%D8%B1%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%20%D8%B9%DB%8C%D8%AF%20%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF%20%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86

اشتراک گذاری