اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://eheyat.com/%D9%85%D8%AD%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DA%A9/&text=%D8%A2%D9%88%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%AA%20%7C%20%D9%85%D8%AD%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%20%D9%88%20%D8%A7%D9%87%D9%84%20%D8%A8%DB%8C%D8%AA%20%D8%B1%D8%A7%D8%B2%20%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%85%DA%A9%D8%AA%D8%A8%20%D9%88%20%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%20%E2%80%93%20%D8%AD%D8%AC%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C

اشتراک گذاری