اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://eheyat.com/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%BE%D8%B1-%D9%81%DB%8C%D8%B6-%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A8%D9%87-19-%D8%AF%DB%8C-99-%D8%AA%DB%8C%D8%B2%D8%B1/&text=%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85%20%D9%BE%D8%B1%20%D9%81%DB%8C%D8%B6%20%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D8%AF%D8%A8%D9%87%2019%20%D8%AF%DB%8C%2099%20+%20%D8%AA%DB%8C%D8%B2%D8%B1

اشتراک گذاری