اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://eheyat.com/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%81-%D9%85%D8%B1%D8%AA/&text=%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C%20%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%20%7C%20%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86%20%D9%85%DB%8C%20%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%AF%20%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%81%20%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%DB%8C%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF

اشتراک گذاری