اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://eheyat.com/%D9%87%D8%B4%D8%AA-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86/&text=%D9%87%D8%B4%D8%AA%20%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%20%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86%DB%8C%20%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%20%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%20%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%20%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86

اشتراک گذاری