اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://eheyat.com/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86/&text=%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84%20%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA%20%D8%B1%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%20%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B4

اشتراک گذاری