اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://eheyat.com/%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84/&text=%D8%B5%D9%88%D8%AA%20%7C%20%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C%20%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AA%20%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA%20%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%DB%8C%D9%86%20%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B9

اشتراک گذاری