اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://eheyat.com/%DA%AF%D9%84%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87-%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D8%A7%D8%B7/&text=%DA%AF%D9%84%DA%86%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AD%DB%8C%20%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA%20%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA%20%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87%20%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7%C2%A0%20%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C%D9%87%20%D8%A7%D9%88%D9%84%20%D9%88%20%D8%AF%D9%88%D9%85%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%201392%20%D8%AA%D8%A7%201398

اشتراک گذاری