اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://eheyat.com/%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86/&text=%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C%20%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87%20%DB%8C%DA%A9%20%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%202%20%D9%86%D9%81%D8%B1%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%87%D9%84%20%D8%A8%DB%8C%D8%AA

اشتراک گذاری