اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://farhang.isti.ir/اخبار/ تکیه بر درون - جلوگیری از خام فروشی&text= تکیه بر درون - جلوگیری از خام فروشی

اشتراک گذاری