اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://farhang.isti.ir/اخبار/ پرویز كرمی - فاز -کنشگری اجتماعی&text= پرویز كرمی - فاز -کنشگری اجتماعی

اشتراک گذاری