اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://farhang.isti.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%C2%AB%D8%AC%D9%87%D8%B4%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%C2%BB%20%DB%8C%DA%A9%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%82%D9%88%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D8%AF%D9%86%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA&text=%C2%AB%D8%AC%D9%87%D8%B4%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%C2%BB%20%DB%8C%DA%A9%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%82%D9%88%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D8%AF%D9%86%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA

اشتراک گذاری