اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://farhang.isti.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%C2%AB%D8%AF%D9%87%DA%A9%D8%AF%D9%87%20%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%C2%BB%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D8%AF&text=%C2%AB%D8%AF%D9%87%DA%A9%D8%AF%D9%87%20%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%C2%BB%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D8%AF

اشتراک گذاری