اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://farhang.isti.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%85%20%D9%88%20%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86&text=%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%85%20%D9%88%20%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86

اشتراک گذاری