-

-

لینک : url=http://farhang.isti.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%DA%86%D8%B1%D8%AE%20(%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84%20-%20%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B6)&text=%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%DA%86%D8%B1%D8%AE%20(%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84%20-%20%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B6)

اشتراک گذاری

سروش‌پلاس

پیام‌رسان سروش‌پلاس

ارتباط، زندگی، سرگرمی

اگر هنوز سروش‌پلاس را نصب نکرده اید می توانید از اینجا دریافت کنید.

نصب سروش‌پلاس