اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://farhang.isti.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%20%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1%20%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%20%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%9B%20%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%20%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87%20%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C%20%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF&text=%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%20%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1%20%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%20%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%9B%20%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%20%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87%20%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C%20%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF

اشتراک گذاری