اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://farhang.isti.ir/اخبار/تسهیل گری در مسیر کسب و کار&text=تسهیل گری در مسیر کسب و کار

اشتراک گذاری