اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://farhang.isti.ir/اخبار/دانشیمنگاه (دیرین_دیرین)&text=دانشیمنگاه (دیرین_دیرین)

اشتراک گذاری