اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://farhang.isti.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%20%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%20%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85%20%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C&text=%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%20%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%20%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85%20%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C

اشتراک گذاری