-

-

لینک : url=http://farhang.isti.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%B1%D9%81%D8%B9%20%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87%20%D8%B2%D8%BA%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%B3%D9%86%DA%AF%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1&text=%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%B1%D9%81%D8%B9%20%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87%20%D8%B2%D8%BA%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%B3%D9%86%DA%AF%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

اشتراک گذاری

سروش‌پلاس

پیام‌رسان سروش‌پلاس

ارتباط، زندگی، سرگرمی

اگر هنوز سروش‌پلاس را نصب نکرده اید می توانید از اینجا دریافت کنید.

نصب سروش‌پلاس