-

-

لینک : url=http://farhang.isti.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%20%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D9%88%D9%BE%D8%A7%20%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%85%20%D8%B4%D8%AF%20%D8%AA%D8%A7%20%D9%85%D8%AF%D9%84%E2%80%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%20%DA%A9%D8%B3%D8%A8%E2%80%8C%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%20%D8%B4%DA%A9%D9%84%20%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF%20%C2%A0&text=%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%20%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D9%88%D9%BE%D8%A7%20%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%85%20%D8%B4%D8%AF%20%D8%AA%D8%A7%20%D9%85%D8%AF%D9%84%E2%80%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%20%DA%A9%D8%B3%D8%A8%E2%80%8C%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%20%D8%B4%DA%A9%D9%84%20%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF%20%C2%A0

اشتراک گذاری

سروش‌پلاس

پیام‌رسان سروش‌پلاس

ارتباط، زندگی، سرگرمی

اگر هنوز سروش‌پلاس را نصب نکرده اید می توانید از اینجا دریافت کنید.

نصب سروش‌پلاس