-

-

لینک : url=http://farhang.isti.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%DB%8C%D8%AF%DA%A9%DB%8C%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AD%D9%81%D8%B1%20%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%84%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%20%D8%B4%D8%AF%20%D9%88%20%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%20%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9%20%D8%A8%D9%87%20%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%20%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4%20%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA&text=%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%DB%8C%D8%AF%DA%A9%DB%8C%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AD%D9%81%D8%B1%20%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%84%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%20%D8%B4%D8%AF%20%D9%88%20%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%20%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9%20%D8%A8%D9%87%20%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%20%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4%20%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA

اشتراک گذاری

سروش‌پلاس

پیام‌رسان سروش‌پلاس

ارتباط، زندگی، سرگرمی

اگر هنوز سروش‌پلاس را نصب نکرده اید می توانید از اینجا دریافت کنید.

نصب سروش‌پلاس