-

-

لینک : url=http://farhang.isti.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%87%20%D8%AD%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1%DB%8C%20%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D9%88%20%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%A2%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87%20%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C&text=%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%87%20%D8%AD%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1%DB%8C%20%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D9%88%20%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%A2%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87%20%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C

اشتراک گذاری

سروش‌پلاس

پیام‌رسان سروش‌پلاس

ارتباط، زندگی، سرگرمی

اگر هنوز سروش‌پلاس را نصب نکرده اید می توانید از اینجا دریافت کنید.

نصب سروش‌پلاس