-

-

لینک : url=http://farhang.isti.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%20%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D8%B7%20%DA%AF%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D9%88%DA%AF%D9%88%DB%8C%20%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87%20%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D9%88%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4&text=%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%20%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D8%B7%20%DA%AF%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D9%88%DA%AF%D9%88%DB%8C%20%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87%20%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D9%88%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4

اشتراک گذاری

سروش‌پلاس

پیام‌رسان سروش‌پلاس

ارتباط، زندگی، سرگرمی

اگر هنوز سروش‌پلاس را نصب نکرده اید می توانید از اینجا دریافت کنید.

نصب سروش‌پلاس