-

-

لینک : url=http://farhang.isti.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A2%D8%A8%20%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87%20%D8%B4%D8%AF%D8%9B%20%D8%AC%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C%20%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87%20%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%20%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%88%D8%B3%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA&text=%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A2%D8%A8%20%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87%20%D8%B4%D8%AF%D8%9B%20%D8%AC%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C%20%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87%20%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%20%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%88%D8%B3%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA

اشتراک گذاری

سروش‌پلاس

پیام‌رسان سروش‌پلاس

ارتباط، زندگی، سرگرمی

اگر هنوز سروش‌پلاس را نصب نکرده اید می توانید از اینجا دریافت کنید.

نصب سروش‌پلاس