اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://farhang.isti.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%20%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%D9%88%20%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C%20%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AA%D8%A3%DA%A9%DB%8C%D8%AF%20%D8%A8%D8%B1%20%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF%20%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D9%88%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%20%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86&text=%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%20%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%D9%88%20%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C%20%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AA%D8%A3%DA%A9%DB%8C%D8%AF%20%D8%A8%D8%B1%20%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF%20%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D9%88%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%20%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86

اشتراک گذاری