-

-

لینک : url=http://farhang.isti.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%DB%8C%DA%A9%20%DA%AF%D8%A7%D9%85%20%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%20%D8%AA%D8%A7%20%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%B4%D8%AF%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF%20%D8%A8%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C%20%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C%20%D9%88%20%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C&text=%DB%8C%DA%A9%20%DA%AF%D8%A7%D9%85%20%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%20%D8%AA%D8%A7%20%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%B4%D8%AF%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF%20%D8%A8%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C%20%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C%20%D9%88%20%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C

اشتراک گذاری

سروش‌پلاس

پیام‌رسان سروش‌پلاس

ارتباط، زندگی، سرگرمی

اگر هنوز سروش‌پلاس را نصب نکرده اید می توانید از اینجا دریافت کنید.

نصب سروش‌پلاس