اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://farhang.isti.ir/%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD/Improvement%20of%20Dynamic%20behavior%20of%20the%20mucky%20clay%20by%20means%20of%20steel%20slag%20and%20the%20rubber%20particles&text=Improvement%20of%20Dynamic%20behavior%20of%20the%20mucky%20clay%20by%20means%20of%20steel%20slag%20and%20the%20rubber%20particles

اشتراک گذاری