اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://farhang.isti.ir/%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD/Students%20competed%20in%20the%20area%20of%20%203D%20printing%20&text=Students%20competed%20in%20the%20area%20of%20%203D%20printing

اشتراک گذاری