اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://farhang.isti.ir/%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD/nanocrystalline%20Ti-Cu%20alloy%20is%20introduced%20as%20a%20new%20orthopedic%20material%20&text=nanocrystalline%20Ti-Cu%20alloy%20is%20introduced%20as%20a%20new%20orthopedic%20material

اشتراک گذاری