اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://farhang.isti.ir/news/Opening%20of%20Comprehensive%20Center%20for%20Stem%20Cells%20and%20Reconstructive%20Medicine,%20Iran%20University%20of%20Medical%20Sciences&text=Opening%20of%20Comprehensive%20Center%20for%20Stem%20Cells%20and%20Reconstructive%20Medicine,%20Iran%20University%20of%20Medical%20Sciences

اشتراک گذاری