اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://farhang.isti.ir/news/Vice%20President%20of%20Science%20and%20Technology%20visits%20the%20Innovation%20Area%20at%20the%20University%20of%20Tehran%20/%202&text=Vice%20President%20of%20Science%20and%20Technology%20visits%20the%20Innovation%20Area%20at%20the%20University%20of%20Tehran%20/%202

اشتراک گذاری