اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://http://news.tpo.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA%2040%20%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%20%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88%20%D8%A7%D8%B1%D8%B2%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%AA%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%2022%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86%2097%20%D8%AA%D8%A7%2030%20%D8%A2%D8%B0%D8%B1%2099

اشتراک گذاری