اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://http://news.tpo.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D9%BE%D8%B3%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%20%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85%20%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%20%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%20%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF/%20%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%B4%D8%A7%D9%86%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D9%86%D8%AF

اشتراک گذاری