اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://http://news.tpo.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87%20%D8%B1%D9%88%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA/%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C%20%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87%20%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%84%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3%20%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%20%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9%20%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

اشتراک گذاری