اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://http://news.tpo.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85%20%D8%AA%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF%20%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87%20%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A7

اشتراک گذاری